volg ons
Facebook

oktober - december 2017

 • Victory Trophy Alkmaar

 • Hier is ruimte voor uw project

  Dien uw project in
 • Fier!

 • Operettegezelschap Odeon speelt Gasparone

 • Majolica in Museum in 't Houten Huis

 • Just Sing

 • Energy Challenges

 • Film & Media Festival Alkmaar #FMF

Hoe het werkt

1. Voorwaardencheck

 • De activiteit/het project komt ten gunste van de inwoners van de gemeente Alkmaar, is niet-commercieel en is gericht op een van de terreinen: Cultuur, Welzijn, Cultureel erfgoed, Sport of Duurzaamheid
 • De gevraagde donatie is maximaal 50% van de (project)begroting
 • Er is sprake van meerdere sponsoren
 • De donatie van het Victoriefonds bedraagt ten hoogste € 50.000
 • De aanvraag wordt gedaan door een organisatie zonder winstoogmerk (vereniging/stichting)
 • De aanvraag dient ruim voor aanvang van de activiteit/het project te worden gedaan (uiterlijk 2 maanden vooraf); latere aanvragen worden niet in behandeling genomen
 • Het project is niet gericht op investeringen in materiële en/of personele kosten. Dit houdt in dat onder andere restauratiekosten, bouw- en renovatiekosten, kosten van inrichting en exploitatie, vaste personeelskosten, etc. niet binnen de doelstellingen vallen.
 • Een project wordt eenmalig gesteund. Structurele ondersteuning wordt niet gegeven.

Weten of uw idee in aanmerking komt? Doe hier de check

Lees onze algemene voorwaarden

2. Dien uw aanvraag in

Via ons formulier dient u uw project in. In het formulier geeft u een samenvatting van uw project. Let op: verwijzingen naar meegestuurde documenten of informatie op websites worden niet geaccepteerd. Tijdens het invullen van het aanvraagformulier vragen wij u de volgende gegevens te uploaden.

 • Gegevens van uw organisatie
  - uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan een jaar)
  - statuten
 • Meest recente jaarrekening
 • Persoonlijke gegevens
 • Begroting van uw plan
 • Project- of activiteitenplan voor aanvragen vanaf € 5.000


3. Deel uw projectaanvraag

Het delen van uw projectaanvraag is erg belangrijk voor ons. We hebben geen groot marketingbudget maar willen dat zoveel mogelijk Alkmaarders van ons bestaan weten. Meer naamsbekendheid, betekent meer projectaanvragen en meer mooie plannen voor Alkmaar!

4. Beoordeling aanvraag

Uw projectaanvraag wordt door ons bestuur bekeken en beoordeeld. Aanvragen tot €10.000 behandelen we binnen een maand. Alles boven de €10.000 behandelen we binnen twee maanden.

Algemene voorwaarden

1.  Algemeen

    1) Stichting  Victoriefonds Alkmaar (hierna: het Victoriefonds) is een gemeenschapsfonds met als doel gelden ter beschikking te stellen ten gunste van

        het lokale algemene nut: maatschappelijke doelen en projecten ten gunste van de woon- en werkomgeving binnen de gemeente Alkmaar.

    2) Alleen organisaties zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor een donatie.

    3) Donaties zijn mogelijk voor activiteiten op de volgende terreinen: 

       - Cultuur

       - Welzijn

       - Cultureel erfgoed

       - Sport

       - Duurzaamheid.

    4) Het Victoriefonds bepaalt eenzijdig welke, en voor welk bedrag aanvragen voor een donatie in aanmerking komen. Het verstrekken van een donatie aan

         een verkozen partij schept geen rechten voor een donatie aan een andere partij.

    5) De te verstrekken donatie bedraagt in ieder geval nooit meer dan 50% van het totale budget van het project/de activiteit.

  

2. Aanvraagprocedure

    1) Uiterlijk twee maanden voor de start van de activiteit dient de aanvraag d.m.v. het volledig ingevulde digitale aanvraagformulier incl. de vereiste bijlagen

        te worden ingediend.

    2) Aanvragen voor bijdragen tot € 10.000 worden binnen een maand behandeld. Aanvragen van € 10.000 en meer worden binnen twee maanden

        behandeld. 

    3) De bijdrage van het Victoriefonds bedraagt maximaal € 50.000. 

 

3. Toetsingsprocedure

    1) De aanvraag wordt eerst getoetst aan de voorwaarden, zoals vermeld in de artikelen 1 en 2. Als de aanvraag hieraan voldoet, beoordeelt het Victoriefonds

        deze vervolgens inhoudelijk en financieel.

    2) In de inhoudelijke beoordeling wordt de aanvraag getoetst aan:

        a. maatschappelijke meerwaarde van het project

        b. vernieuwing en originaliteit

        c. relevantie voor en draagvlak binnen de samenleving

        d. eventuele bijzondere omstandigheden.

    3) Bij de financiële beoordeling wordt de aanvraag getoetst aan:

        a. heldere, dekkende en realistische begroting

        b. toekenning vanuit andere fondsen en instanties 

        c. eigen inbreng van de aanvrager

    4) Indien de aanvrager voldoende eigen middelen heeft of middelen heeft kunnen verwerven om het project te financieren, wordt geen donatie verstrekt.

    5) Ook indien aan de voorwaarden wordt voldaan, kan het Victoriefonds om zijnmoverende redenen besluiten geen bijdrage te verstrekken.  

    6) Over het besluit van het fonds ten aanzien van de aanvraag kan niet worden  gecorrespondeerd.

 

4. Toekennings- en verantwoordingsprocedure

    1) In het toekenningsbesluit wordt vermeld welk bedrag wordt toegekend, wanneer het bedrag wordt uitbetaald en op welke wijze de aanvrager na afloop

        van het project verantwoording dient af te leggen aan het Victoriefonds. Indien het project/de activiteit niet conform de aanvraag wordt verricht of indien

        de aanvrager zijn verantwoordingsplicht niet of niet voldoende nakomt, kan het Victoriefonds overgaan tot terugvordering van de bijdrage.

    2) Indien de bijdrage van het Victoriefonds € 25.000 of meer bedraagt dient de aanvrager in de verantwoording een controleverklaring van een accountant

        te overleggen. 

    3) Het Victoriefonds kan – in overleg met de aanvrager – besluiten om de bijdrage in de vorm van een garantie te verstrekken. 

    4) Indien blijkt dat de baten van het project hoger zijn dan de kosten, dan kan het Victoriefonds besluiten dat de aanvrager het overschot dient te

        restitueren. Onder deze baten wordt verstaan alle bijdragen, schenkingen, leningen, kredieten en de in natura ontvangen bijdragen van andere partijen,

        uitgedrukt in de daarbij horende geldwaarde.

 

5. Publiciteit

    Van de aanvrager wordt verwacht dat hij zich actief inspant om het project bekendheid te geven en aan te geven dat de het Victoriefonds het project steunt.

    De wijze waarop wordt in onderling overleg vooraf vastgesteld.

    Het Victoriefonds heeft het recht de naam van de aanvrager, een omschrijving van het project en de donatie die is verstrekt, te vermelden en te gebruiken in

    zijn (publicitaire) uitingen. Daaronder vallen bijvoorbeeld de website en het jaaroverzicht.

 

6.  Tegenprestatie

   In geval van toekenning van een financiële bijdrage vraagt het Victoriefonds:

   - terugkoppeling in de vorm van een rapportage over het verloop

   - vermelding bij de sponsors

    - uitnodiging voor het evenement

    - content (tekst/foto’s/filmpje) voor op onze website.