Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 1. Stichting Victoriefonds Alkmaar (hierna: Victoriefonds) is een gemeenschapsfonds met als doel gelden ter beschikking te stellen ten gunste van het lokale algemene nut: maatschappelijke doelen en projecten ten gunste van de woon- en werkomgeving binnen de gemeente Alkmaar.
 2. Alleen organisaties zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor een donatie.
 3. Donaties zijn mogelijk op gebied van:
  • Cultuur;
  • Welzijn;
  • Cultureel erfgoed;
  • Sport;
  • Duurzaamheid.
 4. Victoriefonds bepaalt eenzijdig welke aanvragen, en voor welk bedrag, voor een donatie in aanmerking komen. Het verstrekken van een donatie aan een verkozen partij schept geen rechten voor een donatie aan een andere partij.
 5. De te verstrekken donatie bedraagt in ieder geval nooit meer dan 50% van het totale budget van het project/de activiteit.
 6. Projecten waarvan de financiering een overheidstaak is worden door Victoriefonds niet ondersteund.

2. Aanvraagprocedure

 1. Minimaal twee maanden voor de start van de activiteit dient de aanvraag door middel van het volledig ingevulde digitale aanvraagformulier inclusief de vereiste bijlagen te worden ingediend. Aanvragen > € 5.000,- moeten zijn onderbouwd door middel van een projectplan.
 2. Het streven is dat aanvragen tot € 10.000,- binnen een maand worden behandeld. Aanvragen van € 10.000,- en meer worden binnen twee maanden behandeld.
 3. De bijdrage van Victoriefonds bedraagt maximaal € 50.000,-.

3. Toetsingsprocedure

Vervolgens beoordeelt Victoriefonds de aanvraag

 1. Inhoudelijk:
  • maatschappelijke meerwaarde van het project;
  • vernieuwing en originaliteit;
  • relevantie voor- en draagvlak binnen de samenleving;
  • eventuele bijzondere omstandigheden.
 2. Financieel:
  • heldere, dekkende en realistische begroting;
  • toekenning vanuit andere fondsen en instanties;
  • eigen financiële inbreng van de aanvrager.
 3. Indien de aanvrager voldoende eigen middelen heeft of middelen heeft kunnen verwerven om het project te financieren, wordt geen donatie verstrekt.
 4. Ook indien aan de voorwaarden wordt voldaan, kan Victoriefonds om hem moverende redenen besluiten geen bijdrage te verstrekken.
 5. Over het besluit van het fonds ten aanzien van de aanvraag kan niet worden gecorrespondeerd.

4. Toekennings- en verantwoordingsprocedure

 1. In het toekenningsbesluit wordt vermeld welk bedrag wordt toegekend, wanneer het bedrag wordt uitbetaald en op welke wijze de aanvrager na afloop van het project verantwoording dient af te leggen aan Victoriefonds.
 2. Indien het project/de activiteit niet conform de aanvraag wordt verricht of indien de aanvrager zijn verantwoordingsplicht niet of niet voldoende nakomt, kan Victoriefonds overgaan tot terugvordering van de bijdrage.
 3. Indien de bijdrage van Victoriefonds € 50.000,- of meer bedraagt dient de aanvrager in de verantwoording een controleverklaring van een accountant te overleggen.
 4. Victoriefonds kan besluiten de bijdrage in de vorm van een garantie te verstrekken.
 5. Indien de baten van het project hoger zijn dan de kosten, kan Victoriefonds besluiten dat de aanvrager het overschot dient te restitueren tot een maximum van de toegekende bijdrage. Onder baten wordt verstaan alle bijdragen, schenkingen, leningen, kredieten en de in natura ontvangen bijdragen van andere partijen, uitgedrukt in de daarbij horende geldwaarde.
 6. Het project wordt binnen een jaar na toekenning gestart. Lukt dit wegens bijzondere omstandigheden niet, dan neemt de aanvrager met ons op.

5. Publiciteit

 1. Van de aanvrager wordt verwacht dat hij zich actief inspant om het project bekendheid te geven en aan te geven dat Victoriefonds het project steunt.
 2. De wijze waarop wordt in onderling overleg vooraf vastgesteld.
 3. Victoriefonds heeft het recht de naam van de aanvrager, een omschrijving van het project en de donatie die is verstrekt, te vermelden en te gebruiken in zijn (publicitaire) uitingen. Daaronder vallen bijvoorbeeld de website en het jaaroverzicht.

6. Tegenprestatie

In geval van toekenning van een financiële bijdrage vraagt het Victoriefonds:

  • terugkoppeling in de vorm van een rapportage over het verloop;
  • vermelding bij de sponsors;
  • uitnodiging voor het evenement;
  • content (tekst/foto’s/filmpje) voor op onze website.


  Weigeringsgronden:

  We steunen geen:

  • projecten waarvoor meer dan 50% van de vereiste financiering wordt aangevraagd;
  • projecten zonder duidelijk begin of einde;
  • exploitatiekosten (waaronder reguliere personeelskosten en verbouwing of (her)inrichting (tenzij een en ander aantoonbaar maatschappelijke meerwaarde heeft);
  • projecten of evenementen die buiten de grenzen van de gemeente Alkmaar plaatsvinden;
  • projecten die al gestart zijn of die binnen twee maanden voor aanvang worden aangevraagd;
  • projecten die worden uitgevoerd om met de opbrengst een goed doel te steunen;
  • projecten in Alkmaar met een duidelijk regionaal of nationaal karakter;
  • projecten met een religieuze of politieke doelstelling;
  • niet-publieksprogramma's van evenementen/activiteiten;
  • jaarprogrammering.