volg ons
Facebook

Algemene voorwaarden

1.  Algemeen

    1) Stichting  Victoriefonds Alkmaar (hierna: het Victoriefonds) is een gemeenschapsfonds met als doel gelden ter beschikking te stellen ten gunste van

        het lokale algemene nut: maatschappelijke doelen en projecten ten gunste van de woon- en werkomgeving binnen de gemeente Alkmaar.

    2) Alleen organisaties zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor een donatie.

    3) Donaties zijn mogelijk voor activiteiten op de volgende terreinen: 

       - Cultuur

       - Welzijn

       - Cultureel erfgoed

       - Sport

       - Duurzaamheid.

    4) Het Victoriefonds bepaalt eenzijdig welke, en voor welk bedrag aanvragen voor een donatie in aanmerking komen. Het verstrekken van een donatie aan

         een verkozen partij schept geen rechten voor een donatie aan een andere partij.

    5) De te verstrekken donatie bedraagt in ieder geval nooit meer dan 50% van het totale budget van het project/de activiteit.

  

2. Aanvraagprocedure

    1) Uiterlijk twee maanden voor de start van de activiteit dient de aanvraag d.m.v. het volledig ingevulde digitale aanvraagformulier incl. de vereiste bijlagen

        te worden ingediend.

    2) Aanvragen voor bijdragen tot € 10.000 worden binnen een maand behandeld. Aanvragen van € 10.000 en meer worden binnen twee maanden

        behandeld. 

    3) De bijdrage van het Victoriefonds bedraagt maximaal € 50.000. 

 

3. Toetsingsprocedure

    1) De aanvraag wordt eerst getoetst aan de voorwaarden, zoals vermeld in de artikelen 1 en 2. Als de aanvraag hieraan voldoet, beoordeelt het Victoriefonds

        deze vervolgens inhoudelijk en financieel.

    2) In de inhoudelijke beoordeling wordt de aanvraag getoetst aan:

        a. maatschappelijke meerwaarde van het project

        b. vernieuwing en originaliteit

        c. relevantie voor en draagvlak binnen de samenleving

        d. eventuele bijzondere omstandigheden.

    3) Bij de financiële beoordeling wordt de aanvraag getoetst aan:

        a. heldere, dekkende en realistische begroting

        b. toekenning vanuit andere fondsen en instanties 

        c. eigen inbreng van de aanvrager

    4) Indien de aanvrager voldoende eigen middelen heeft of middelen heeft kunnen verwerven om het project te financieren, wordt geen donatie verstrekt.

    5) Ook indien aan de voorwaarden wordt voldaan, kan het Victoriefonds om zijnmoverende redenen besluiten geen bijdrage te verstrekken.  

    6) Over het besluit van het fonds ten aanzien van de aanvraag kan niet worden  gecorrespondeerd.

 

4. Toekennings- en verantwoordingsprocedure

    1) In het toekenningsbesluit wordt vermeld welk bedrag wordt toegekend, wanneer het bedrag wordt uitbetaald en op welke wijze de aanvrager na afloop

        van het project verantwoording dient af te leggen aan het Victoriefonds. Indien het project/de activiteit niet conform de aanvraag wordt verricht of indien

        de aanvrager zijn verantwoordingsplicht niet of niet voldoende nakomt, kan het Victoriefonds overgaan tot terugvordering van de bijdrage.

    2) Indien de bijdrage van het Victoriefonds € 25.000 of meer bedraagt dient de aanvrager in de verantwoording een controleverklaring van een accountant

        te overleggen. 

    3) Het Victoriefonds kan – in overleg met de aanvrager – besluiten om de bijdrage in de vorm van een garantie te verstrekken. 

    4) Indien blijkt dat de baten van het project hoger zijn dan de kosten, dan kan het Victoriefonds besluiten dat de aanvrager het overschot dient te

        restitueren. Onder deze baten wordt verstaan alle bijdragen, schenkingen, leningen, kredieten en de in natura ontvangen bijdragen van andere partijen,

        uitgedrukt in de daarbij horende geldwaarde.

 

5. Publiciteit

    Van de aanvrager wordt verwacht dat hij zich actief inspant om het project bekendheid te geven en aan te geven dat de het Victoriefonds het project steunt.

    De wijze waarop wordt in onderling overleg vooraf vastgesteld.

    Het Victoriefonds heeft het recht de naam van de aanvrager, een omschrijving van het project en de donatie die is verstrekt, te vermelden en te gebruiken in

    zijn (publicitaire) uitingen. Daaronder vallen bijvoorbeeld de website en het jaaroverzicht.

 

6.  Tegenprestatie

   In geval van toekenning van een financiële bijdrage vraagt het Victoriefonds:

   - terugkoppeling in de vorm van een rapportage over het verloop

   - vermelding bij de sponsors

    - uitnodiging voor het evenement

    - content (tekst/foto’s/filmpje) voor op onze website.