volg ons
Facebook

Projecten

Hier is ruimte voor uw project

Dien uw project in

Hoe het werktVoorwaardencheck

 • De activiteit/het project komt ten gunste van de inwoners van de gemeente Alkmaar, is niet-commercieel en gericht op een van de volgende terreinen:
  - cultuur
  - welzijn
  - cultureel erfgoed
  - sport
  - duurzaamheid
 • De gevraagde donatie is maximaal 50% van de (project)begroting
 • Er is sprake van meerdere sponsoren
 • De donatie van het Victoriefonds bedraagt ten hoogste € 50.000
 • De aanvraag wordt gedaan door een rechtspersoon zonder winstoogmerk (vereniging/stichting)
 • De aanvraag dient ruim voor aanvang van de activiteit/het project te worden gedaan (uiterlijk 2 maanden vooraf); latere aanvragen worden niet in behandeling genomen
 • Het project is niet gericht op investeringen in materiële en/of personele kosten. Dit houdt in dat onder andere restauratiekosten, bouw- en renovatiekosten, kosten van inrichting en exploitatie, vaste personeelskosten, etc. niet binnen de doelstellingen vallen.

Weten of jouw idee in aanmerking komt? Doe hier de check

Lees onze algemene voorwaardenDien uw project in

Via ons formulier dient u uw project in. Tijdens het invulen van het aanvraagformulier vragen wij u de volgende gegevens te uploaden (let op: verwijzingen naar documenten of informatie op websites worden niet geaccepteerd):

 • Gegevens van uw stichting of rechtsvorm (uittreksel Kamer van Koophandel, statuten)
 • Persoonlijke gegevens 
 • Begroting van uw plan

 

500 jaar
Grote Kerk

Het is helaas niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen voor projecten die georganiseerd worden in het kader van 500 jaar Grote Kerk. De aanvraagtermijn hiervoor is inmiddels gesloten.Deel uw projectaanvraag

Het delen van uw projectaanvraag is erg belangrijk voor ons. We hebben geen groot marketingbudget maar willen dat zoveel mogelijk Alkmaarders van ons bestaan weten. Meer naamsbekendheid, betekent meer projectaanvragen en meer mooie plannen voor Alkmaar!Beoordeling aanvraag

Uw projectaanvraag wordt door ons bestuur bekeken en beoordeeld. Aanvragen tot €10.000 behandelen we binnen een maand. Alles boven de €10.000 behandelen we binnen 2 maanden.

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden en toekenningscriteria Victoriefonds Alkmaar

1. Algemeen

1) Stichting Victoriefonds Alkmaar (hierna: het Victoriefonds) is een gemeenschapsfonds met als doel gelden ter beschikking te stellen ten gunste van het lokale algemene nut: maatschappelijke doelen en projecten ten gunste van de woon- en werkomgeving binnen de gemeente Alkmaar.

2) Alleen rechtspersonen (verenigingen en stichtingen) zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor een donatie.

3) Donaties zijn mogelijk voor activiteiten op de volgende terreinen:
- Cultuur
- Welzijn
- Cultureel erfgoed
- Sport
- Duurzaamheid.

4) Het Victoriefonds bepaalt eenzijdig welke, en voor welk bedrag aanvragen voor een donatie in aanmerking komen. Het verstrekken van een donatie aan een verkozen partij schept geen rechten voor een donatie aan een andere partij.

5) De te verstrekken donatie bedraagt in ieder geval nooit meer dan 50% van het totale budget van het project/de activiteit.


2. Aanvraagprocedure

1) Uiterlijk twee maanden voor de start van de activiteit dient de aanvraag d.m.v. het volledig ingevulde digitale aanvraagformulier inclusief de vereiste bijlagen te worden ingediend.

2) Aanvragen voor bijdragen kunnen alleen digitaal worden ingediend aan de hand van het betreffende aanvraagformulier op de website van het Victoriefonds.

3) Aanvragen voor bijdragen van meer dan € 5.000 kennen een maximum van € 50.000. Hierbij dient een uitgebreid activiteiten- of projectplan te worden overgelegd met een begroting waarin tevens wordt onderbouwd op welke wijze in de overige financiering wordt voorzien.


3. Toetsingsprocedure

1) De aanvraag wordt eerst getoetst aan de voorwaarden, zoals vermeld in de artikel 1 en 2. Als de aanvraag hieraan voldoet, beoordeelt het Victoriefonds deze vervolgens inhoudelijk en financieel.

2) In de inhoudelijke beoordeling wordt de aanvraag getoetst aan:
a. maatschappelijke meerwaarde van het project
b. mate van vernieuwing
c. beschikbare budgetruimte en
d. eventuele bijzondere omstandigheden.

3) Bij de financiële beoordeling wordt de aanvraag getoetst aan:
a. heldere, dekkende en realistische begroting
b. toekenning vanuit andere fondsen en instanties
c. eigen inbreng van de aanvrager en
d. indien de aanvrager voldoende eigen middelen heeft of middelen heeft kunnen verwerven om het project te financieren, wordt geen donatie verstrekt.

4) Ondanks dat aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan het Victoriefonds hier om haar moverende redenen van afwijken.

5) Over het besluit van het fonds ten aanzien van de aanvraag kan niet worden gecorrespondeerd.

4. Toekenningsprocedure

1) In het toekenningsbesluit wordt vermeld welk bedrag wordt toegekend, wanneer het bedrag wordt uitbetaald en op welke wijze de aanvrager na afloop van het project verantwoording dient af te leggen aan het Victoriefonds. Indien het project/de activiteit niet conform de aanvraag wordt verricht of indien de aanvrager zijn verantwoordingsplicht niet of niet voldoende nakomt, kan het Victoriefonds overgaan tot terugvordering van de bijdrage.

2) Het Victoriefonds kan bepalen dat een zogenaamde donatieovereenkomst dient te worden aangaan. Hierin kunnen afspraken worden opgenomen over het te realiseren project c.q. de te verrichten activiteit, de wijze van uitbetaling (veelal in termijnen), wijze van verantwoording, evt. verplichte accountantscontrole en al wat verder noodzakelijk is. Bij meerjarige donaties en bij donaties in termijnen, kunnen de vervolgbetalingen door de het Victoriefonds worden stopgezet indien de tussentijdse resultaten of de verslaglegging daarover daartoe aanleiding geven. Het Victoriefonds kan de reeds betaalde termijnen terugvorderen indien daartoe aanleiding is.

5. Ontbinding en restitutie

1) De donatie wordt verstrekt onder de voorwaarde dat de aanvrager de afspraken op de juiste wijze nakomt. Het Victoriefonds kan zonder gerechtelijke tussenkomst de donatieovereenkomst met de aanvrager – geheel of gedeeltelijk- ontbinden, indien naar zijn oordeel sprake is van de volgende situatie(s):
a. een of meer van de in de donatieovereenkomst, het toekenningsbesluit of in deze voorwaarden opgenomen afspraken worden niet, niet geheel of niet langer op de juiste manier nagekomen door de aanvrager, of;
b. de afgesproken activiteit /doelstellingen worden niet of onvoldoende gerealiseerd.

2) De donatie kan in ieder geval worden teruggevorderd en de donatieovereenkomst kan in ieder geval worden ontbonden indien:
a. het project niet binnen één jaar na ontvangst van het toekenningsbesluit dan wel ondertekening van de donatieovereenkomst is gestart;
b. het project niet binnen twee jaar na ontvangst van het toekenningsbesluit dan wel ondertekening van de donatieovereenkomst is gerealiseerd (tenzij hiervoor uitstel is gevraagd en toegekend);
c. de aanvrager zijn activiteiten heeft gestaakt of er redenen zijn aan te nemen dat hij dit voor de voltooiing van het project zal doen;
d. de verstrekte donatie is niet (volledig) nodig of wordt gebruikt voor een ander doel dan omschreven in de aanvraag of de donatieovereenkomst;
e. er wordt faillissement, surseance van betaling of een schuldsanering aangevraagd van of door de aanvrager;
f. er wordt beslag gelegd op (een gedeelte van) de activa van de aanvrager;
g. het Victoriefonds stemt niet in met de stukken die de aanvrager heeft ingediend, zoals b.v. de definitieve begroting en/of het definitieve dekkingsplan; of
h. de aanvrager stuurt na het moment van het toekenningsbesluit of ondertekening van de donatieovereenkomst informatie (zoals jaarcijfers of een evaluatie) die het Victoriefonds tot een ander besluit gebracht zou hebben, indien deze informatie eerder beschikbaar was geweest.

3) Indien blijkt dat de baten van het project hoger zijn dan de kosten, dan kan het Victoriefonds besluiten dat de aanvrager het overschot dient te restitueren. Onder deze baten wordt verstaan alle bijdragen, schenkingen, leningen, kredieten en de in natura ontvangen bijdragen van andere partijen, uitgedrukt in de daarbij horende geldwaarde.

6. Publiciteit

Van de aanvrager wordt verwacht dat hij zich actief inspant om het project bekendheid te geven en aan te geven dat het Victoriefonds het project steunt. De wijze waarop wordt in onderling overleg vooraf vastgesteld.

Het Victoriefonds heeft het recht de naam van de aanvrager, een omschrijving van het project en de donatie die is verstrekt, te vermelden en te gebruiken in zijn (publicitaire) uitingen. Daaronder vallen bijvoorbeeld de website en het jaaroverzicht.

7. Tegenprestatie

In geval van toekenning van een financiële bijdrage vraagt het Victoriefonds:

- terugkoppeling in de vorm van een rapportage over het verloop
- vermelding bij de sponsors
- uitnodiging voor het evenement
- content (tekst/foto’s/filmpje) voor op onze website.